سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 
مسوول کتابخانه 
1376/07/01 
1379/10/01 
پژوهشی ـ اجرایی 
همکاری 
سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور 
مدیریت کتابخانه 
1382/07/01 
ادامه دارد 
پژوهشی ـ اجرایی 
همکاری 
دومین و سومین اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی (ع 
همکاری در تدوین چند جلد کتاب 
1379/07/02 
1381/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
همایش بررسی مبانی فقهی حضرت امام (ره) کنگره نقش زمان و مکان 
جمع آوری منابع و مآخذ 
1374/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) 
تصحیح متون کتب 
1372/07/01 
1373/07/02 
علمی،پژوهشی